I. HLAVA
Základné ustanovenia

Článok I
Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia je: Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska. ( ďalej len „združenie“ )
 2. Sídlom združenia je J. Mazúra 14/39, 036 01 Martin
  • od 10. júna 2019 sa mení na Hrdinov SNP 72, 036 01 Martin

Článok II
Právne postavenie združenia

 1. Združenie je právnická osoba.
 2. Združenie je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nezávislá, záujmová organizácia občanov.
 3. Združenie bolo založené na základe zákona č.83/1990 Z.Z. o združovaní občanov formou Občianskeho združenia.

Článok III
Poslanie a hlavné úlohy

 1. Poslaním združenia je pomáhať kriticky chorým deťom hospitalizovaným na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len „KDAIM“) Univerzitnej nemocnice Martin.
 2. Hlavnými úlohami združenia sú:
 1. podporovanie humanizácie a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov,
 2. podporovanie zriadenia dôstojných priestorov slúžiacich na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o kriticky choré deti,
 3. podpora technického a prístrojového vybavenia pracoviska KDAIM,
 4. podporovanie výskumu, vzdelávania a výchovy odborníkov v oblasti detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny,
 5. podporovanie programov zaoberajúcich sa ochranou, prevenciou a poradenstvom v oblasti zdravia,
 6. organizovanie kurzov, seminárov, konferencii a iných odborných podujatí týkajúcich sa komplexnej starostlivosti a liečby o kriticky choré deti,
 7. rozvíjanie spolupráce so štátnymi i neštátnymi inštitúciami, nadáciami, organizáciami, združeniami doma i v zahraničí podporujúcimi rovnaké ciele.

II. HLAVA
Členstvo

Článok IV
Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné a individuálne.
 2. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba zamestnaná na KDAIM JLF UK a UNM.
 3. Členstvo vzniká odovzdaním vyplnenej prihlášky a zaplatením členského príspevku. Podrobnosti ustanoví Organizačný poriadok združenia.
 4. Členstvo zaniká:
  1. dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpenie zo združenia doručenej predsedníctvu,
  2. vylúčením člena na Valnom zhromaždení združenia 2/3 hlasov všetkých zúčastnených členov,
  3. úmrtím fyzickej osoby,
  4. zánikom združenia.
 5. Valné zhromaždenie združenia má právo:
  1. pozastaviť členstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov, ak je nevyhnutné prešetriť dôvody, ktoré môžu viesť k vylúčeniu člena,
  2. vylúčiť člena združenia pre hrubé porušenie zásad činnosti organizácie, t.j. pre porušenie stanov združenia, ostatných vnútorných právnych predpisov, pre nedodržanie etických princípov združenia, neplnenie si povinností alebo poškodzovanie dobrého mena združenia,
  3. odvolať člena správnej rady združenia 2/3 hlasov všetkých zúčastnených členov.

Článok V
Práva a povinnosti členov

 1. Právom každého člena je:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťami na všetky orgány združenia,
  3. zúčastniť sa Valného zhromaždenia,
  4. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  5. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
 2. Povinnosťou každého člena je dodržiavať stanovy a organizačný poriadok a chrániť zverený majetok i majetok združenia.

III. HLAVA
Organizačná štruktúra a hospodárenie

PRVÝ ODDIEL – ORGÁNY ORGANIZÁCIE

Článok VI

 1. Orgánmi organizácie sú:
  1. Valné zhromaždenie,
  2. Správna rada,
  3. Predseda.
 2. Kontrolným orgánom je Dozorná rada.

Článok VII
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Uznesenia a rozhodnutia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov združenia.
 1. Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za rok.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia alebo ním určený člen správnej rady.
 3. Valné zhromaždenie prijíma stanovy 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť bezodkladne zvolané:
  1. ak o to požiada najmenej 1/4 členov združenia,
  2. ak odstúpia zo svojej funkcie najmenej dvaja členovia rady,
  3. najneskôr do 15 dní po situácii uvedenej v čl. IX bode 3.
 5. Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú všetci členovia združenia.
 6. Valné zhromaždenia volí na funkčné obdobie troch rokov:
  1. predsedu,
  2. podpredsedu,
  3. tajomníka,
  4. členov dozornej rady.
 7. Valné zhromaždenie:
  1. odvoláva členov správnej rady 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov,
  2. môže vylúčiť člena združenia 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.

Článok VIII
Správna rada

 1. Správna rada združenia je najvyšší výkonný orgán združenia.
 2. Členmi správnej rady sú:
  1. predseda,
  2. podpredseda,
  3. tajomník.
 3. Správna rada:
  1. prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov správnej rady.
  2. zabezpečuje a realizuje uznesenia Valného zhromaždenia,
  3. riadi a zodpovedá za činnosti, hospodárenie a aktivity združenia medzi zasadaniami valného zhromaždenia,
  4. prijíma organizačný poriadok.
 4. Funkčné obdobie správnej rady sú tri kalendárne roky. Funkcie členov správnej rady uvedené v odseku 2 sú nezlučiteľné. Rovnako nezlučiteľnými sú funkcie v správnej a dozornej rade.
 5. Na funkcie predsedu, podpredsedu a tajomníka môžu kandidovať výlučne členovia združenia.
 6. Ak odstúpia zo svojich funkcií najmenej dvaja členovia správnej rady, je predseda povinný zvolať do 15 dní valné zhromaždenie, na ktorom prebehnú nové voľby.
 7. Zasadania správnej rady:
  1. zvoláva a koordinuje predseda,
  2. sú verejné,
  3. sa konajú minimálne raz za tri mesiace,
  4. pre členov správnej rady je účasť na zasadaní povinná,
  5. podrobnosti o rokovaní správnej rady upraví organizačný poriadok združenia.
 8. Do právomocí správnej rady patrí najmä:
  1. riadiť činnosť združenia,
  2. pripravovať plán činnosti združenia,
  3. pripravovať návrh koncepcie rozvoja a činnosti združenia,
  4. pripravovať správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia.

Článok IX
Predseda

 1. Predseda:
  1. je štatutárnym a výkonným orgánom združenia,
  2. koná a podpisuje v mene združenia,
  3. riadi a koordinuje činnosť správnej rady a združenia,
  4. zvoláva stretnutia správnej rady minimálne raz za tri mesiace,
  5. zvoláva stretnutia valného zhromaždenie združenia minimálne raz ročne,
  6. podáva valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti a správu o stave združenia,
  7. podľa organizačného poriadku združenia môže splnomocniť iného člena respektíve členov správnej rady, aby vykonávali jeho právomoci v celom rozsahu alebo v ich časti.
 2. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný valnému zhromaždeniu.
 3. Predseda sa môže svojej funkcie vzdať. Svoju demisiu doručí správnej rade združenia.
 4. Funkcia predsedu zaniká ak:
  1. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo súd jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzil,
  2. hrubo porušil stanovy organizácie,
  3. nevykonáva riadne svoju funkciu, v súvislosti so stanovami a organizačným poriadkom združenia,
  4. je právoplatne odsúdený za trestný čin,
  5. úmrtím.
 5. Ak funkcia predsedu zanikne, správna rada zvolá do 15 dní valné zhromaždenie, na ktorom bude zvolený nový predseda. Novozvolený predseda vykonáva svoju funkciu do uplynutia funkčného obdobia predošlého predsedu.

Článok X
Podpredseda

 1. Podpredseda je zodpovedný za:
  1. zabezpečovanie komunikácie medzi členmi združenia a správnou radou,
  2. prípravu návrhov zmien v administratíve združenia,
  3. propagáciu podujatí organizovaných združením,
  4. kontrolu dodržiavania stanov a organizačného poriadku.
 2. Funkcia podpredsedu zaniká ak:
  1. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo súd jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzil,
  2. hrubo porušil stanovy organizácie,
  3. nevykonáva riadne svoju funkciu, v súvislosti so stanovami a organizačným poriadkom združenia,
  4. ukončením pracovného pomeru na KDAIM JLF UK a UNM,
  5. je právoplatne odsúdený za trestný čin,
  6. úmrtím.

Článok XI
Tajomník

 1. Tajomník združenia zodpovedá za:
  1. registráciu, aktualizáciu a správne vedenie členskej databázy,
  2. informovanie členov združenia o aktivitách združenia,
  3. propagáciu podujatí organizovaných združením,
  4. evidenciu hmotného majetku združenia s hodnotou nad 100,- €,
  5. evidenciu administratívnych náležitostí združenia,
  6. vedenie kroniky združenia.
 2. Funkcia tajomníka zaniká ak:
  1. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo súd jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzil,
  2. hrubo porušil stanovy organizácie,
  3. nevykonáva riadne svoju funkciu, v súvislosti so stanovami a organizačným poriadkom združenia,
  4. ukončením pracovného pomeru na KDAIM JLF UK a UNM,
  5. je právoplatne odsúdený za trestný čin,
  6. úmrtím.

Článok XII

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Dozorná rada najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku.

DRUHÝ ODDIEL
HOSPODÁRENIE

Článok XIII

 1. Združenie:
  1. má vlastný majetok,
  2. spravuje majetok jemu zverený a zapožičaný podľa platných zmlúv.
 2. Majetok združenia slúži na všestranný rozvoj organizácie a ekonomické zabezpečenie jej činnosti.
 3. Finančné a hmotné prostriedky na činnosť združenia sa získavajú z:
  1. členských príspevkov,
  2. dobrovoľných príspevkov, darov, dotácií a grantov
  3. iných zdrojov.
 4. Na zabezpečenie činnosti môže združenie v doplnkovom rozsahu vykonávať hospodársku činnosť a zakladať obchodné spoločnosti, rešpektujúc pritom záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie je zodpovedná správna rada združenia a zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu.

Článok XIV
Sankcie

 1. Sankcia môže byť uvalená valným zhromaždením združenia v prípade:
  1. konania v rozpore so stanovami alebo organizačným poriadkom združenia,
  2. nesplnenia si povinnosti vyplývajúcej zo stanov alebo organizačného poriadku,
  3. marenia činnosti združenia,
  4. zneužitie mena resp. loga združenia vo vlastný prospech,
  5. poškodzovania dobrého mena združenia,
  6. nesplnenia uznesenia valného zhromaždenia združenia alebo správnej rady,
 2. Sankcia môže byť uvalená na každého člena združenia. Člen má možnosť svoje konanie obhájiť pred valným zhromaždením.
 3. Sankcia pre člena združenia môže byť:
  1. pozastavenie členstva,
  2. vylúčenie zo združenia.
 4. O každom prípade sa rozhoduje jednotlivo.

TRETÍ ODDIEL
VNÚTORNÉ PRÁVNE PREDPISY

Článok XV

 1. Vnútorné právne predpisy združenia sú:
  1. Stanovy združenia,
  2. Organizačný poriadok združenia.

Článok XVI
Zmeny stanov a organizačného poriadku

 1. Zmeny stanov prijíma Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých zúčastnených členov s hlasom rozhodujúcim.
 2. Zmeny organizačného poriadku prijíma a schvaľuje správna rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov správnej rady.
 3. Návrhy na zmenu stanov môžu podávať členovia združenia správnej rade najneskôr 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia.

IV. HLAVA
Zánik združenia

Článok XVII

 1. Združenie zaniká:
 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 1. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
 2. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

V. HLAVA
Záverečné ustanovenia

Článok XVIII

 1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený valným zhromaždením, na zasadnutí dňa   1. marca 2012.
 2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.